Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Framtidens affärslösning - BRIKKS

Labs² grundades för att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstod när ny teknik började förändra villkoren för Internet och bredbandstjänster. I anslutning till skapandet av Svenska Bredbandsbolaget så drog nyckelpersoner i det som skulle bli Labs² slutsatsen att även om tekniken för bredband hade utvecklats i snabb takt så hade inte BSS/ OSS-systemen utvecklats i samma takt. Tack vare detta fick Labs² en fördel då bolaget redan sedan starten har utvecklat BRIKKS uteslutande för att möta de önskemål och krav som ”Multi play” innebär.

Labs² gjorde tidigt bedömningen att ett BSS/OSS-system som konstrueras efter ”end-to-end”- principen (helhetslösning där samtliga arbetsmoment hanteras i ett system) borde kunna svara bättre mot morgondagen krav.

Labs² kunder verkar på en alltmer konkurrensutsatt marknad med pressade marginaler. Centrala inslag i nya BSS/OSS-system är att de tydligare än tidigare lösningar skall kunna bidra till kundens förbättrade marginaler. Labs² erbjuder som ett alternativ intäktsmodeller som helt baseras på resultateffekt hos uppdragsgivaren.

Förutom Labs² finns det ett mindre antal nya aktörer som sett möjligheter i att konkurrera med de traditionella globala aktörerna. Gemensamt för flera av dessa är att de valt en betydligt smalare del inom BSS/OSS-området. Marknaden för BSS/OSS-system kan indelas i olika områden. De flesta moderna produkterna verkar endast i ett eller ett fåtal av dessa områden. Labs² har valt en annan väg.

BRIKKS - en helhetslösning

BRIKKS är konstruerat så att de fem subsystemen kan agera var för sig, i samverkan med andra subsystem enligt traditionell modell eller som en helhet. Labs² har idag kunder som bedriver hela sin affärsverksamhet med endast BRIKKS som affärsstödsystem.