Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Ett komplett affärsstödsystem för bredbandsstjänster

Ett kraftfullt och flexibelt affärsstödsystem är idag en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig på dagens snabbrörliga marknad, med alltmer pressade marginaler. I takt med att allt fler hushåll får tillgång till allt högre bredbandskapacitet skapas nya affärsmöjligheter för både existerande och nya aktörer.

En tydlig utveckling är s k ”Multiplay” som innebär att många tjänster erbjuds via samma varumärke och tekniska infrastruktur. Det är detta behov som Labs² kan tillfredställa med affärsstödsystemet BRIKKS.

BRIKKS innehåller samtliga väsentliga funktioner som en operatör behöver för att kunna erbjuda avancerade bredbandstjänster till konsumenterna. Detta innebär i korthet att alla delar av verksamheten är tillgänglig via ett gränssnitt, vilket skapar god översikt och ger i alla delar mätbara och tydliga processer. Detta är en grundbult i att skapa system med hög kvalitet. De fem subsystemen kan agera var för sig, i samverkan med andra subsystem enligt traditionell modell eller som en helhet.