Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

En inblick i arbetet på Labs²

 

Intervju med produktägare Mathias Thinsz

 

Hej Mathias! Vad är din uppgift på Labs²?

Hej, jag arbetar som produktägare för BRIKKS, som vår produkt heter.

Vad är BRIKKS för något?

BRIKKS är enkelt uttryckt ett system som ger abonnenter möjlighet att beställa bredband, telefoni och TV, enkelt och automatiserat. Systemet styr hårdvara, hanterar kundsupport och sköter fakturering av abonnenter - och allt som hör detta till.

Vad gör en produktägare?

Det är en av rollerna inom utvecklingsmetodiken Scrum. Produktägaren har det yttersta ansvaret för att representera kundens intressen. I samråd med kunderna så identifierar och prioriterar jag vilken funktionalitet som behövs, och när den ska implementeras. Som produktägare svarar jag på frågor från utvecklingsteamet och hjälper dem att samla in nödvändig information från kunderna. Jag svarar även på kundernas frågor om systemets status och funktioner.

Hur organiserar ni arbetet?

Vi arbetar som sagt enligt en utvecklingsmetodik som kallas för Scrum. Den lämpar sig för bland annat mjukvaruutveckling och passar oss utmärkt. Scrum handlar om att göra rätt saker. Med det menas att prioritera högt affärsvärde i förhållande till arbetsinsats. Det betyder att produktiviteten ökar utan att belastningen på utvecklarna ökar, och att man samtidigt håller en hög kvalitetsnivå.

Vi arbetar i korta utvecklingscykler som kallas sprintar, och vi har empiriskt kommit fram till att det bästa för oss är cykler på tre veckor.


En så kallad burndown chart. Data hämtas kontinuerligt från ärendehanteringssystemet och visar hur mycket arbete som återstår i den aktuella sprinten. Grafen används för att kontrollera att man är i fas med planeringen.

BRIKKS kommer alltså i en ny version var fjärde vecka?

Ja, vi har kommit fram till att det bästa för oss är att släppa en ny version av produkten i slutet av varje sprint. På så sätt kan vi alltid snabbt leverera de nya funktioner som är viktigast för kunden.

Hur fördelas arbetsuppgifterna?

Efter att vi har bestämt vilken funktionalitet som ska utvecklas så fördelas uppgifterna på olika utvecklingsteam, bestående av runt 5-7 personer. Tanken med mindre sammansatta grupper är att de ska fungera optimalt på en kommunikativ nivå. De olika utvecklingsteamen är självorganiserade. Teamet ansvarar själva för de uppgifter som de tar på sig i en sprint, och man styr själv sitt arbete.

Som hjälp och stöd har man en så kallad Scrummaster. Han eller hon kan möjligtvis liknas vid projektledare, men eftersom teamen är självbestämmande så är Scrummasterns enda uppgift att se till att metoden efterlevs, synkroniserar arbetet mot externa parter och undanröjer alla hinder för att teamet ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Hur ser du på BRIKKS jämfört med andra system på marknaden?

BRIKKS fokuserar på bredbandsaffären och jag kan tycka att andra system är för fokuserade på tekniken. Med detta menar jag att BRIKKS har mycket bra och kompetenta sätt att lösa hur leverantörer vill erbjuda sina tjänster, och hur abonnenter vill köpa tjänsterna. Sen kopplar BRIKKS in kunden på önskad tjänst så klart, men vi löser tekniken ur ett affärsperspektiv.

Vad är roligast med att jobba på Labs²?

Jag måste säga att våra arbetssätt inom ramen för Scrum gör arbetet väldigt motiverande. Sen är BRIKKS en spännande produkt på en spännande marknad som ännu är relativt ung. Det finns en enorm potential i resten av världen och jag tror att vi kommer få mycket att göra på nya marknader.

Intervjuad av Fredrik Wildt

 


Mathias Thinsz, produktägare för BRIKKS

 

Mer om Scrum

Scrum tar tid att implementera. Labs² har jobbat med Scrum sedan våren 2007 och har hela tiden förbättrat arbetssättet, just som Scrum föreskriver att man gör. Sommaren 2008 kunde vi svara ja på alla de frågor som The Nokia Test ställer - ett test som Nokia tagit fram för att se att man verkligen arbetar enligt ramarna för Scrum.

Nivå 1

  • - Är sprintarna tidsbestämda till mindre än sex veckor och har planerade start- och slutdatum?
  • - Är mjukvaran fullständigt testad och fungerar i slutet av en sprint?
  • - Kan sprinten påbörjas utan att specifikationsarbetet är fullständigt komplett?

Nivå 2

  • - Vet teamet vem som är produktägare?
  • - Finns det en prioriterad produktbacklog som är prioriterad utifrån affärsvärde?
  • - Har produktbacklogen tidsuppskattats av teamet?
  • - Har teamet ett burndown chart och känner teamet till sin hastighet?
  • - Är teamet befriat från externa personer som stör teamets arbete under sprinten?