Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 29 dec 2010
Pressmeddelande
Onsdag, 29 December 2010

 Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 29 dec 2010 beslutade stämman enligt följande:

ändring av § 4 i bolagsordningen
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 922 420 kronor och högst 47 689 680 kronor”

beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Bolagets aktiekapital minskas med 11 922 415 kronor och 51 öre, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 11 922 420 kronor. Minskningen sker för täckande av förlust användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier.

beslut om bemyndigande för styrelsen
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen
”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Tidsfristerna för kallelserna skall vara enligt gällande lag. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet”.

Förslagen relaterade till sammanslagning av aktier (punkt 7 & 8 i kallelsen) fick ej nödvändigt stöd på stämman och röstades där med ner.