Kommuniké från årsstämma i Labs² Group AB (publ) den 12 maj 2011
Pressmeddelande
Torsdag, 12 Maj 2011

Vid årsstämman i Labs² Group AB (publ) den 12 maj 2011 beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m

Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2010 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (nyval), Jonas Birgersson (omval) valdes i enlighet med valberedningens förslag. Jan Werne valdes till styrelseordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 150.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Fattades även beslut om ändring av lägsta antal ledamöter från 4 till 3 i §6 i bolagsordningen, om tillägg till slutet avseende §7 i bolagsordningen angående Revisor ”, för tiden intill slutet av den bolagsstämma, som hålles under det fjärde året efter revisorsvalet” och att i §9 stryks den angivna tidpunkten ”klockan 16.00”, vidare att i §10 punkt 8 läggs till i slutet ”samt av, i förekommande fall, antalet revisorer” samt om valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.