Kommuniké från årsstämma
Pressmeddelande
Tisdag, 30 April 2013

Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 30 april 2013

Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) den 30 april 2013 beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2012 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall överföras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (omval), Jonas Birgersson (omval) valdes i enlighet med valberedningens förslag. Jan Werne valdes till styrelseordförande.

Övrigt
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 150.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Fattades även beslut om;
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2,245 kronor genom nyemission av högst 449 aktier, sammanläggning av aktier 1:100 samt ändring av bolagsordningen § 5 till; antalet aktier skall vara lägst 23 844 840 och högst 95 379 360.

Det beslutades vidare; ändring av § 4 i bolagsordningen som nu är ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor”

Beslut togs om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Bolagets aktiekapital minskas med 7 153 454,25 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 4 768 968 kronor.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB. 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.