Kallelse till extra bolagstämma i Labs2 Group AB (publ)
Pressmeddelande
Fredag, 1 November 2013

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2013 klockan 10.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 november 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast den 22 november 2013. Anmälan skall ske skriftligen till Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Förvaltarregistrerade aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 november 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

9. Särskilt bemyndigande för styrelsen

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen (punkt 7)

Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor".

Beslutet enligt denna villkoras av att beslut fattas enligt punkt 8 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust (Punkt 8)

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 7 153 454,245 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 4 768 968 kronor. Minskningen sker för täckande av förlust användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier.

Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 ovan.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund i oktober 2013 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen

 

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.