Kallelse till extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ)
Pressmeddelande
Fredag, 11 April 2014

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2014 klockan 10.00
 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 17 april 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 april 2014. Anmälan skall ske skriftligen till Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
 Förvaltarregistrerade aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn.

Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 17 april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av ny styrelse

8. Förslag om granskning genom särskild granskare

9. Stämmans avslutande

Underlag till beslut (utdrag)

Begäran om kallelse till extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ)
Transferator AB (Publ), org nr 556692-3248 (”Transferator”), har 2014-03-31 i egenskap av aktieägare om 13,4 procent av Labs2 Group AB:s (publ) 556423-7716 (”Bolaget”), samtliga utestående röster och kapital, begärt att Bolagets styrelse, i enlighet ned 7 kap, 13 § 2 st Atiebolagslagen (2005:551) (”ABL”), skyndsamt utan dröjsmål skall kalla till en extra bolagsstämma i Bolaget för att behandla följande ärenden:

i)    Val av ny styrelse
Transferator önskar att ny styrelse väljs i Bolaget som representerar aktieägandet i Bolaget. Transferator har för avsikt att meddela och ge förslag på ny sammansättning av Bolagets styrelse då kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget har skett; och

ii)    Förslag om granskning genom särskild granskare
Transferator som innehar mer än en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget begär att en så kallad särskild granskning i enlighet med 10 kap. 21 § ABL skall inledas vad avser Bolaget.
Granskning skall avse Bolagets samtliga affärsrelationer med ViaEuropa Sverige AB (innefattande samtliga dotter-, intresse- och moderbolag), org nr 556694-4764 (”ViaEuropa”), och andra bolag närstående till styrelseledamöterna och ledningspersonerna i Bolaget. Advokat Jonas Bratt, som bekräftar att han är villig att åta sig uppdraget, föreslås därmed till särskild granskningsman.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund i april 2014 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.