Kallelse till stämma i Labs² Group AB (publ)
Pressmeddelande
Tisdag, 24 Juni 2014

Aktieägarna i Labs² Group AB (publ)
kallas härmed till årsstämma den 23 juli 2014 klockan 10.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 17 juli 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 juli 2014. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hållstillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.labs2.com. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 17 juli 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordning
5.   Val av två justeringsmän
6.   Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8.   Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning genom ianspråktagande av reservfond för att täcka balanserat underskott. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden enligt följande. Bolagets reservfond skall minskas med SEK 121 674 037, innebärande att reservfonden efter verkställd minskning uppgår till SEK 1 814 856. Minskningsbeloppet skall användas för täckning av förlust enligt framlagt förslag beträffande dispositionen som framgår av årsredovisningen.

Styrelsens förslag om företrädesemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission om högst 11 922 420 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,29 per aktie. Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 2 384 484.

För emissionen skall följande gälla;

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktier erhålla en (1) teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen skall vara 2014-07-30.

För varje tecknad ny aktie i bolaget skall erläggas 0,29 krona per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under perioden 2014-08-01 till och med 2014-08-15.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under ovan angiven teckningstid. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så erfordras, förlänga tiden för teckning eller betalning för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För aktie som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktie till annan som tecknat aktie utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktie med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer tecknat aktier utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Externa investerare i förhallande till tecknade belopp.

Teckning av aktier utan teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen skall ha rätt att avbryta emissionen och därmed betala tillbaka de pengar som kommit in om teckningen inte uppgår till mer 50 procent.

Skälen till företrädesemissionen är att förbättra Bolagets finansiella ställning och säkerställa en finansiell uthållighet och flexibilitet för framtida satsningar inom ramen för Bolagets verksamhet.

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 13).

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 2 juli 2014. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

_____________
Lund i juni 2014
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.