Kommuniké från fortsatt årsstämma
Pressmeddelande
Onsdag, 23 Juli 2014

Kommuniké från fortsatt årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 23 juli 2014

Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) den 23 juli 2014 beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2013 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består av: Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (omval), Jonas Birgersson (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande.

Övrigt
Beslutades vidare att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 150.000 kronor, varav 100.000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, skall erhålla 50.000 kronor vardera.

Fattades även beslut om;
nyemission om högst 11 922 420 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,29 per aktie.

Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 2 384 484.

För emissionen skall följande gälla;
Aktieägare skall för en (1) befintlig aktier erhålla en (1) teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktier.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen skall vara 2014-07-30. För varje tecknad ny aktie i bolaget skall erläggas 0,29 krona per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under perioden 2014-07-30 till och med 2014-08-13. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under ovan angiven teckningstid. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så erfordras, förlänga tiden för teckning eller betalning för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För aktie som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktie till annan som tecknat aktie utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktie med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer tecknat aktier utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Externa investerare i förhallande till tecknade belopp.

Teckning av aktier utan teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen skall ha rätt att avbryta emissionen och därmed betala tillbaka de pengar som kommit in om teckningen inte uppgår till mer 50 procent.

Skälen till företrädesemissionen är att förbättra Bolagets finansiella ställning och säkerställa en finansiell uthållighet och flexibilitet för framtida satsningar inom ramen för Bolagets verksamhet.

Samt beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.