Kallelse till stämma i Labs² Group AB (publ)
Pressmeddelande
Onsdag, 27 Maj 2015

Aktieägarna i Labs² Group AB (publ)
Kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2015 kl. 11.00
i bolagets lokaler på Winstrupgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 17 juni 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast den 17 juni 2015. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.labs2.com. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 17 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av två justeringsmän

6.    Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Beslut i fråga om
a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)    dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12.    Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

13.    Särskilt bemyndigande för styrelsen

14.    Förslag till beslut om ändring av verksamhetsbeskrivningen

15.    Förslag till beslut om försäljning av bolagets inkråm

16.    Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

17.    Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

18.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden enligt följande. Bolagets reservfond skall minskas med SEK 1 814 856, innebärande att reservfonden efter verkställd minskning uppgår till SEK 0. Minskningsbeloppet skall användas för täckning av förlust enligt framlagt förslag beträffande dispositionen som framgår av årsredovisningen.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust (punkt 12)

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 913 677 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 13)
Aktieägare har till styrelsen presenterat förslag till omstrukturering av bolagets verksamhet innebärandes en försäljning av inkråmet.

Styrelsen har bedömts förhindrad att handlägga och bereda frågan i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 23 §. Mot bakgrund härav har frågan hänskjutits till Bolagstämman för ställningstagande i enlighet med framlagt förslag till beslut enligt punkt 13-15 nedan.

Styrelsen föreslås bemyndigas att inför stämman lägga fram den utredning som aktieägare tagit fram i samband med förslaget innefattande
-    utlåtande från oberoende expertis, och
-    upprättad redogörelse med finansiell och övrig information för den föreslagna överlåtelsen. 
samt att vidtaga de justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag om ändring av verksamhetsbeskrivning (punkt 14)

Nuvarande lydelse
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, radiokommunikationssystem, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem och kundhanteringstjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, erhålla royalties från tidigare bedriven konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, radiokommunikationssystem, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem och kundhanteringstjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

Förslag om försäljning av bolagets inkråm (punkt 15)
Föreslårs att bolagsstämman beslutar om en försäljning av bolagets inkråm enligt följande.

Bolagets operativa verksamhet överlåtes till e Business Consulting Scandinavia AB, 556551-6134, (”EB”), inkl. men inte uteslutande alla rättigheter skyldigheter till BRIKKS, alla kundavtal samt alla avtal som skapar dagens underskott, (”Rörelsen”).
Innan Rörelsens överlåtes ingås ett nytt avtal mellan EB eller till EB helägt dotterbolag och ViaEuropa International AB / ViaEuropa Sverige AB
angående BRIKKS. Avtalstexten ska gälla som tidigare men alla användare räknas globalt samt att det utgår ej någon ersättning för att det öppnas upp nya länder. För Rörelsen betalar EB 500 000 kronor till Labs² Group AB samt ingår ett royaltyavtal med Labs² Group AB.
Labs² Group AB erhåller genom royaltyavtalet 3,5 % av all ersättning för BRIKKS-licenser upp till 15 MSEK årlig omsättning samt 7% av all ersättning för BRIKKS-licenser därutöver.
Löptiden avseende royaltyavtalet följer avtalet mellan Labs² Group AB och ViaEuropa International AB.
I samband med ovan angivna händelse avsäger sig Jonas Birgersson sin upparbetade lönefordran på Labs² Group AB. Vidare kommer EB kvitta fordringar om 500 000 kronor på Labs² Group AB.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ges följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kronor”
Beslutet villkoras av att bolagsstämman bifaller förslag till beslut enligt punkt 13-15 ovan och punkt 17.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust (punkt 17)
Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 5 739 775 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 3 juni 2015. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
__________________________
Lund i maj 2015
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.