Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB
Pressmeddelande
Onsdag, 27 Juli 2016

Kommuniké från årsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 29 juli 2016

Vid årsstämman i Labs2 Group AB (publ) beslutade årsstämman enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m
Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för år 2015 samt beslutade att den ansamlade förlusten skall balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse m m
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består av: Jan Werne (omval), Jan-Erik Fiske (omval), Jonas Birgersson (omval). Jan Werne valdes till styrelseordförande.

Arvoden
Beslutades vidare att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 50 000 kronor, varav 50 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.

Övrigt
Yttrandet av den skärskilda granskaren framlades och årsstämman noterade att det i granskningen ej framkommit något som var klandervärt eller kunde uppfattas som att bolaget brustit i sin affärsmässighet i förhållande till Viaeuropa. Rapporten i sin helhet hölls tillgänglig på stämman.