Kallelse extra bolagsstämma Labs² Group AB
Pressmeddelande
Torsdag, 26 Januari 2017

Aktieägarna i Labs² Group AB (publ)
Kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 februari 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupgatan 1 i Lund


Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 10 februari 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast den 10 februari 2017. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .
Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.labs2.com. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 10 februari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av två justeringsmän
6.    Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Styrelsens förslag till beslut om splitt av aktier 1:100 och beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen
8.    Särskilt bemyndigande för styrelsen 
9.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut
7. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en split 1:100 av Bolagets aktier och beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktier skall läggas delas upp (split) innebärandes att en (1) gammal aktie delas upp i etthundra (100) nya aktier.
I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens lydelse § 5 avseendeantal aktier ändras, i enlighet med följande förslag.
”Antalet aktier skall vara lägst 2 384 484 000 och högst 9 537 936 000”.
Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa verkställande avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.
Den extra bolagsstämmans beslut om split av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för förslaget.
Punkt 8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.
Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Tillgängliga handlingar
Fullständigt förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 2 februari 2017. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
_____________
Lund i januari 2017
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen

Fullmaktformulär

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.