Kallelse till stämma i Labs² Group AB (publ)
Pressmeddelande
Onsdag, 15 Maj 2019

Aktieägarna i Labs² Group AB (publ)
Kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 7 juni 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast den 7 juni 2019. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.labs2.com. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 7 juni 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av två justeringsmän
6.    Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.    Beslut i fråga om
a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b)    dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12.    Förslag till beslut om ändring av verksamhetsbeskrivningen (bolagsordningsändring)
13.    Förslag till beslut om ändring av bolaget firma (bolagsordningsändring)
14.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Förslag om ändring av verksamhetsbeskrivning (punkt 12)

Nuvarande lydelse
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, radiokommunikationssystem, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem och kundhanteringstjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, erhålla royalties från tidigare bedriven konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena datakommunikation, radiokommunikationssystem, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem och kundhanteringstjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

Förslag om ändring av verksamhetsbeskrivning (punkt 13)

Nuvarande lydelse
Bolaget Firma är Labs2 Group AB

Förslagen lydelse
Bolaget Firma är Royalty L2 AB


Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 5 juni 2019. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
__________________________
Lund i maj 2019
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen

 

Nyhetsbrev

Är du intresserad av att få löpande information om vad som händer på Labs2 så prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skicka ett e-post till adressen nyheter@labs2.com med texten "subscribe" i rubriken.

Vill du avsluta din prenumeration skicka ett e-post till nyheter@labs2.com med texten "unsubscribe" i rubriken.